Nieuws

Familiedag 2016

Zaterdag 23 april organiseren we een unie­ke fami­lie­dag! Dit keer heb­ben we name­lijk de krach­ten gebun­deld met Stich­ting Downsyndroom, zodat we heel veel gezin­nen tege­lijk berei­ken. Jong en oud kan zich ver­ma­ken in Duin­rell en als klap op de vuur­pijl is er een spe­ci­aal plein voor ons inge­richt waar niet alleen ont­moe­tin­gen kun­nen plaats­vin­den en erva­rin­gen kun­nen wor­den gedeeld, maar waar ook nog alle­maal acti­vi­tei­ten zijn. Hoe leuk is dat?! Zet hem dus in je agen­da, kalen­der én tele­foon:

Wan­neer: zater­dag 23 april
Wat: Fami­lie­dag!
Waar: Duin­rell Was­se­naar

Deze fees­te­lij­ke dag start spe­ci­aal voor ons al om negen uur. Van­af tien uur kun­nen de ande­re bezoe­kers pas het park op. Er is een heu­se eigen ingang en daar dicht­bij spe­ci­a­le par­keer­plaat­sen voor onze gas­ten.

Er is onbe­perkt toe­gang tot het park met vele attrac­ties voor zowel de durf­als als de meer voor­zich­ti­ge gas­ten. Op het fami­lie­plein kun­nen ouders, broer­tjes en zus­jes elkaar ont­moe­ten en genie­ten van leu­ke acti­vi­tei­ten. De spe­ci­a­le entree­prijs voor deze dag is €10,- inclu­sief lunch! Dit gere­du­ceer­de tarief wordt moge­lijk gemaakt door dona­ties van Bladt- Cha­ri­ty, Dr. C.J. Vail­lant fonds en Stich­ting Zon­ni­ge Jeugd.

Koop nu al kaartjes via www.duinrell.nl/famdagdownsyndroom

Door op 01 februari 2016

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.