John Buitenhuis

John Buitenhuis

Spreker John Buitenhuis

John heeft bijna 25 jaar als stedenbouwkundige bij diverse gemeenten gewerkt. Het opzetten van een ouder/wooninitiatief voor zijn meervoudig beperkte zoon Bram in de jaren 2002-2007 deed hem besluiten zijn kennis in te gaan zetten voor een breder publiek en in 2007 te gaan starten met VANGRAIL advisering en coaching.

Een specialiteit van VANGRAIL is het begeleiden en coachen van ouders die voor hun kind een woon/zorginitiatief willen starten, gefinancierd vanuit een PGB (Persoons Gebonden Budget). Steeds meer ouders kiezen ervoor de regie daarvan zelf in handen te nemen. Het starten en op gang houden van een dergelijk initiatief vergt echter lef en doorzettingsvermogen. John kent de valkuilen van deze plannen, maar vertelt vooral over ook de mogelijkheden en de kansen!

Over John:

John heeft veel kennis op het gebied van inspraakprocedures, en kent hij de wereld van de gemeente, provincie en woningcorporatie bijzonder goed. Naast het maken van plannen heeft hij in het verleden diverse gemeentebesturen op ruimtelijk en stedenbouwkundig gebied geadviseerd over uiteenlopende vraagstukken.

Hij heeft niet allen zelf een ouder/wooninitiatief opgezet, maar ook veel andere ouders geadviseerd en begeleid. Vanuit Vangrail heeft hij haalbaarheidsonderzoeken gedaan en ideeën getoetst op uitvoerbaarheid. Ook heeft hij geholpen bij het starten van andere kleinschalige ondernemingen. Dit kan gebeuren op basis van een uitkering, maar ook vanuit een stuk idealisme. Hij heeft de ervaring dat niets mooier is dan eigen baas te zijn. Voorbeelden: een plattelandswinkel, een zorgboerderij of een zorgonderneming. John heeft veel ervaring en heeft zich ook verdiept in de komende veranderingen.

John schetst de mogelijkheden op het gebied van wonen en het roer in eigen handen houden!

Meer info op www.vang-rail.nl

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.