Beeldvorming via de website

 

 

 

Mooie ervaringen delen op de nieuwe site!

Het is gelukt, nog net voor onze zomervakantie 2013: Onze nieuwe website is een feit! Als het goed is hebben we behouden wat jullie goed vonden aan onze oude site. Maar de vertrouwde inhoud heeft een frisse, hippe uitstraling gekregen. En belangrijker: er is nu veel meer ruimte voor foto's, verhalen, blogs en jullie reacties. Dus kom maar door met die verhalen! We hebben geprobeerd de nieuwe website zo in te vullen dat hij nog meer helpt een positieve beeldvorming te creëren en daar helpen jullie verhalen natuurlijk ook bij.

Beeldvorming

De vernieuwing van de website heeft als doel bezoekers informatie te verschaffen en voorlichting te geven over Downsyndroom. Daarbij maken we gebruik van persoonlijke verhalen gebaseerd op ervaringen van ouders en grootouders en blogs. Uit eigen erva­ring en uit de ver­ha­len van ande­ren leren wij dat het leven met een kind met Down niet voor­na­me­lijk uit inten­sie­ve zorg en extra last hoeft te bestaan, zoals we aan­van­ke­lijk dach­ten. En dit is nog steeds de alge­meen heer­sen­de opi­nie in Neder­land. Maar wij heb­ben ook hele bij­zon­de­re, posi­tie­ve kan­ten van Down­syn­droom erva­ren. Helaas blij­ven deze posi­tie­ve kan­ten onder­be­licht en onbe­kend maakt onbe­mind.

We willen bezoekers middels onze website laten zien dat de andere kant wel degelijk bestaat. Onze focus ligt op de beeld­vor­ming. Want meer begrip leidt uit­ein­de­lijk tot meer accep­ta­tie en van men­sen met Down­syn­droom in onze maat­schap­pij. Via de site houden we bezoekers op de hoogte van onze projecten die allemaal het doel hebben tot positieve beeldvorming. De webshop voorziet de bezoeker van onze producten. Deze producten zijn tot stand gekomen om Downsyndroom positief neer te zetten.

De website biedt ook de mogelijkheid tot (eenmalige) donaties.

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met onze Privacy Statement.